Instrukcja do gry

Komputerowa gra multimedialna Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych to jeden z elementów narzędzia diagnostycznego Kalejdoskop Kariery.
Gra uzupełnia i wzbogaca pracę doradcy zawodowego/nauczyciela podczas zajęć grupowych oraz wywiadów indywidualnych z uczniami szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz ze słuchaczami szkoły dla osób dorosłych, a także z uczniami szkoły specjalnej. 
 
Celem gry multimedialnej Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jest wspomaganie procesu samopoznawania i określania predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych, syntezowania informacji o sobie oraz umożliwienie wirtualnego doświadczenia siebie w rolach zawodowych przez gracza – ucznia lub osobę dorosłą. Reguły gry wymagają wykorzystania kompetencji nabywanych nie tylko w toku edukacji formalnej i pozaformalnej, ale również nieformalnej, szczególnie zaś umiejętności radzenia sobie ze zmianą i niespodziewanymi zdarzeniami życiowymi. 
 
Podstawą gry jest baza wybranych 25 zawodów (z nowej Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego)1  wraz z zestawami klocków zawierającymi opisy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów. Zadaniem gracza jest ułożenie z klocków kariery osoby reprezentującej wylosowany zawód. Klocki zawierają informacje
o kluczowych w danym zawodzie umiejętnościach, czynnościach, doświadczeniu, ścieżce edukacyjnej oraz predyspozycjach zawodowych (cechach) osoby go wykonującej. Kulminacyjnym momentem gry, nawiązującym do koncepcji uczenia się z nieplanowanych zdarzeń J. Krumboltza, jest pojawienie się nieprzewidzianego zdarzenia w życiu zawodowym osoby, której karierę układa gracz. W tym momencie zbudowana dotychczas figura – wyobrażająca jej karierę – rozpada się, a gracz z pozostałych klocków musi skonstruować nowy układ. To wydarzenie jest pewną symulacją doświadczania przeszkód, jakie napotykamy w rzeczywistym życiu zawodowym oraz poszukiwania sposobów radzenia sobie z nimi. 
 
W celu zwiększenia dostępności do narzędzia Kalejdoskop Kariery, gra multimedialna Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych została również przygotowana  w wariancie papierowym jako gra Jak w kalejdoskopie. Ważnym jest, aby nauczyciele i doradcy wykorzystujący grę multimedialną w pracy z uczniami z niepełnosprawnością, towarzyszyli im podczas jej wykonywania.
Z jednej strony warto, aby wskazali młodzieży grupy zawodowe i zawody, które są dedykowane osobom z różnymi typami niepełnosprawności (w przypadku gry to: technik prac biurowych, technik masażysta i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), zachęcając jednocześnie do poznania innych zawodów. Z drugiej strony warto byłoby na bieżąco, w trakcie gry, analizować razem 
z młodzieżą podejmowane przez graczy kroki oraz ich konsekwencje. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy w grze pojawia się niespodziewane zdarzenie i dotychczasowa układanka się rozpada. To dobry moment do rozmowy z uczennicą/uczniem o radzeniu sobie ze zmianą i emocjach, jakie temu towarzyszą. 
 
1 Wyboru zawodów dokonała Rada Konsultacyjno – Programowa projektu, pełniąc tym samym rolę sędziów kompetentnych.
 
Wykaz 25 zawodów zawartych w grze multimedialnej
 

Grupa zawodowa

Wybrany zawód

1. Grupa zawodów budowlanych

1. Murarz-tynkarz

2. Grupa zawodów techniczno-ceramiczno-szklarsko-drzewnych

2. Stolarz

3. Grupa zawodów dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych

3. Technik gazownictwa

4. Grupa zawodów dźwiękowych

4. Technik realizacji dźwięku (kształcenie zawężone tylko do osób
z niepełnosprawnością wzrokową)

5. Grupa zawodów ekonomiczno-finansowo-biurowych

5. Technik handlowiec

6. Technik prac biurowych (kształcenie zawężone tylko do osób
z niepełnosprawnością wzrokową)

6. Grupa zawodów elektryczno-elektroniczno- teleinformatycznych

7. Elektryk 

7. Grupa zawodów fryzjersko-kosmetycznych

8. Fryzjer

8. Grupa zawodów gastronomicznych

9. Kucharz

9. Grupa zawodów górniczych (9)

10. Technik górnictwa podziemnego

10. Grupa zawodów hutniczo-odlewniczych

11. Technik hutnik

11. Grupa zawodów mechanicznych

12. Lakiernik

13. Mechanik samochodowy (Mechanik pojazdów samochodowych)

12. Grupa zawodów poligraficznych
i fotograficznych

14. Grafik komputerowy (Technik cyfrowych procesów graficznych)

13. Grupa zawodów skórzano-włókienniczo-odzieżowych

15. Krawiec

14. Grupa zawodów spożywczych

16. Cukiernik

15. Grupa zawodów turystyczno- hotelarskich

17. Technik hotelarstwa

18. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (kształcenie zawężone tylko do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

16. Grupa zawodów związanych z budową dróg kołowych i szynowych (4)

19. Technik dróg i mostów kolejowych

17. Grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska (6)

20. Technik architektury krajobrazu

18. Grupa zawodów związanych z ochroną
i bezpieczeństwem osób i mienia (3)

21. Ochroniarz

19. Grupa zawodów związanych z ochroną zdrowia (13)

22. Technik masażysta (kształcenie zawężone tylko do osób z niepełnosprawnością wzrokową)

20. Grupa zawodów związanych z pomocą społeczną (5)

23. Opiekun osoby starszej

21. Grupa zawodów związanych z transportem kolejowym, drogowym i wodnym (7)

24. Technik logistyk

22. Grupa zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt (13)

25. Ogrodnik

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego