Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z firmą heapmail Internet Solutions sp. z o.o. realizują projekt pod tytułem „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie. Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe. 

Projekt swoim działaniem obejmuje wsparcie ukierunkowane na ułatwienie uczniom dostępu do usług w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego. W ramach projektu  opracowano Kalejdoskop Kariery - narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów w wieku 13+ i uczniów dorosłych. Wsparciem objęte zostały szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szkoły specjalne oraz instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku na terenie całego kraju.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego